Regulamin sklepu internetowego PolChron

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem www.polchron.pl, zwany dalej e-sklepem PolChron, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Właścicielem i prowadzącym sprzedaż w e-sklepie jest PolChron z siedzibą w Żarach 68-200, ul. Henryka Wieniawskiego 39/27, (zwany dalej: Sprzedawcą), Regon: 368475956, NIP: 9281980382. Organem, który zarejestrował działalność gospodarczą jest Burmistrz Miasta Żary, KRS Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. E-mail: kontakt@polchron.pl, telefon: 728844824 (opłata naliczana zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba dokonująca połączenia).
 3. Kupujący może składać reklamację na adres: Sklep Internetowy; PolChron; ul. Henryka Wieniawskiego 39/27, 68-200 Żary.
 4. Sprzedawca oferuje prezentowane w e-sklepie PolChron towary w określonych cenach i wg. poniższych zasad.
 5. Kupujący to osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji swojego zamówienia i dokonała określonej w cenniku opłaty, wyraziła zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym w celach korzystania ze e-sklepu PolChron oraz ewentualnie dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem.
 6. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Sprzedający oświadcza, że prowadzi działalność z zachowaniem dobrych obyczajów i w sposób, który nie zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.
 8. Przedmiotowy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.). Sprzedający nieodpłatnie udostępnia Kupującemu niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, także – na żądanie Kupującego – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 9. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Kupującego urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja 43.0.1, Opera w wersji 34.0.2036.25 lub MS Internet Explorer w wersji 7), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 10.   W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia lub chwilowego braku jakiegokolwiek Towaru, PolChron informuje o tym Klienta oraz ustala z nim dalsze szczegóły dotyczące realizacji przesłanego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia (w tym również gdy Klient nie odpowiada na korespondencję e-mailową), takie zamówienie traci moc, jak też i wtedy gdy PolChron stwierdzi trwałą niemożliwość realizacji zamówienia. Klient może zostać poproszony o odpowiedź na automatycznie wysłaną przez PolChron wiadomość e-mail lub SMS dotyczącą zapytania w przedmiocie dalszej realizacji zamówienia

II. Zawarcie umowy (dokonywanie zakupów)

 1. Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Kupującego do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Niezbędnym warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia.
 4. W celu dokonania zamówienia Kupujący może złożyć zamówienie albo dokonać jednorazowej rejestracji użytkownika e-sklepu PolChron. Rejestracja ta jest bezpłatna. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami)". Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia.
 5. Sprzedawca podaje do wiadomości Kupującego informacje dotyczące zamawianego towaru przed wysłaniem zamówienia.

III. Cena i warunki zapłaty

 1. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, zapłata obejmuje cenę towaru oraz koszty dostawy.
 2. Cena towaru wynika z oferty e-sklepu PolChron oraz treści zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Kupujący dokonuje zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem przelewu - przedpłata.
 4. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla realizacji zamówienia.
 5. Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat w polskiej walucie: 10 1050 1911 1000 0092 4764 9982 prowadzony przez ING Bank Śląski S.A.
 6. Cena towaru zawiera w sobie wszelkie opłaty związane z wprowadzeniem towaru, co oznacza, iż oferowana cena jest ceną brutto towaru wyrażoną w PLN (koszty dostawy określa rozdział V regulaminu).
 7. Faktura jest standardowym dokumentem potwierdzającym zakup.
 8. Sprzedawca przestaje być związany zamówieniem Kupującego, złożonym w systemie przedpłaty w przypadku, gdy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia wysłania e-mail potwierdzającego zamówienie na wskazany rachunek nie wpłynie zapłata (płatność przelewem).
 9. Sprzedawca nie żąda od konsumenta opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez przedsiębiorcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.

 

IV. Czas realizacji oraz dostawy zamówienia

 1. W przypadku zamówień opłaconych przelewem Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówienie.
 2. Dostawa zostanie zrealizowana poprzez firmę kurierską nie później niż 5 dni od dnia otrzymania zapłaty.
 3. Zakupiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia – miejsce spełnienia świadczenia.
 4. Przesyłka oklejona jest taśmą, która jest jednocześnie plombą, jej uszkodzenie jest równoznaczne z uszkodzeniem (naruszeniem) przesyłki.
 5. Kupujący ma prawo nie przyjąć uszkodzonej (naruszonej) przesyłki (odmowa przyjęcia).
 6. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym () lub mailowym (kontakt@polchron.pl) pod adresem:

     Bardzo prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Firma kurierska odpowiada za towar do chwili podpisania przez Państwa dokumentów przewozowych. Podpisanie listu przewozowego, równoznaczne jest z oświadczeniem o treści: „Potwierdzam odbiór przesyłki w stanie nieuszkodzonym", tak więc przed złożeniem podpisu prosimy o dokonanie oględzin, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zewnętrznych uszkodzeń przesyłki, prosimy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Uszkodzeniami przesyłki są m.in. wszelkiego rodzaju zagięcia, załamania, wgniecenia, przełamania, zerwania taśmy, przerwania taśmy i inne. W przypadku uszkodzonej przesyłki mają Państwo jej nie przyjąć (tzw. odmowa przyjęcia). Każda przesyłka kurierska jest ubezpieczona a dostawa następuje w dni robocze na terenie całej Polski. Każdorazowo, do każdej przesyłki dołączona jest faktura                                                                                                                                                                   

V. Koszt dostawy

 1. Koszt dostawy zostanie podany do akceptacji Kupującego na etapie dokonywania zamówienia.
 2. Określenie kosztu dostawy będzie uzależnione od wagi i wymiarów przesyłki. Każdorazowo wysokość opłaty będzie dostępna dla Kupującego do jego wiadomości - przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Kupujący.
 4. Koszt dostawy stanowi osobną pozycję na zamówieniu oraz dokumencie rozliczeniowym (faktura) wystawionym przez Sprzedawcę dla Kupującego i będzie stanowił część całkowitej wartości zamówienia.
 5. Na życzenie klienta możliwa jest wycena indywidualna zamówienia. W tym przypadku należy kierować zapytania na mail kontakt@polchron.pl.

VI. Reklamacje

 1. Uprawnienia Kupującego, który jest konsumentem, wynikające z postanowień niniejszego punktu są niezależne od uprawnień przysługujących na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ).
 2. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi w zakupionym towarze wady jakościowe lub ilościowe powinien skontaktować się z obsługą e-sklepu PolChron w celu określenia sposobu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Protokół reklamacji Kupujący może pobrać ze strony e-sklepu Polchron. Wypełnia jego wszystkie pola, a następnie odsyła zwrotnie drogą mailową. Kupujący ma prawo złożyć także reklamację w formie pisemnej.
 4. W przypadku odsyłania towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: Sklep Internetowy; Polchron; ul. Henryka Wieniawskiego 39/27; 68-200 Żary.
 5. Sprzedawca, za pośrednictwem firmy kurierskiej, na swój koszt odbierze towar od Kupującego.
 6. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze.
 7. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. Wymiary produktów podane w e-sklepie PolChron mogą się różnić od rzeczywistych o +/- 2%, co wynika z procesów technologicznych.
 9. Uprawnienia z tytułu wad jakościowych wygasają:
 • w terminie określonym kartą gwarancyjną w przypadku, gdy taka karta została dostarczona wraz z towarem - informacje o czasie trwania gwarancji oraz link do dokumentu lub do podstrony, na której znajdują się informacje odnośnie treści gwarancji zamieszczonej w karcie produktu na stronie sklepu.
 • w przypadku rękojmi w terminie dwóch lat od dnia wydania rzeczy
 • uprawnienia z tytułu wad ilościowych winny być zgłoszone niezwłocznie po odbiorze przesyłki, nie później niż w terminie 7 dni.

W przypadku, gdy kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy konsumentowi albo wskazanemu przez Konsumenta przewoźnikowi.

Sprzedawca dostarcza rzeczy bez wad.

Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z produktem lub na skutek nieumiejętnego montażu nie są podstawą do uwzględnienia reklamacji.

VII. Uprawnienia Kupującego – Konsumenta: Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. W przypadku, gdy Konsument chce odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru może skontaktować się z obsługą e-sklepu PolChron w celu określenia sposobu przeprowadzenia zwrotu towaru.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: Sklep Internetowy; PolChron; ul. Henryka Wieniawskiego 39/27, 68-200 Żary
 3. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ) od umowy zawartej ze Sprzedawcą Konsument może odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 14 (czternastu dni) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 10. Sprzedający nie zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 11. Opłatę za zwrot towaru w przypadku odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym rozdziale pokrywa Konsument.
 12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 13. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 15. Konsument jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: Sklep Internetowy; PolChron; ul. Henryka Wieniawskiego 39/27, 68-200 Żary

VIII. Poufność danych osobowych

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia. Zasady administrowania danymi osobowymi szczegółowo opisuje Polityka Prywatności zamieszczana na stronach e-sklepu PolChron.

IX Prawo własności intelektualnej

Cała zawartość stron internetowych e-sklepu PolChron (ilustracje, tekst, nazwy, marki, zdjęcia, video) jest własnością Sprzedawcy. Każda częściowa lub całkowita reprodukcja zawartości dokonana dowolnym sposobem i na dowolnym nośniku wymaga wcześniejszej i wyraźnej zgody Sprzedawcy. Wszystkie informacje, zawartość, oprogramowanie chroni prawo własności intelektualnej i copyright. Sprzedawca może udzielić prawa do kopiowania, wyświetlania czy dystrybucji całej zawartości strony. Każde bezprawne użycie tej zawartości przez osoby trzecie może stanowić przedmiot przewidzianych w przepisach prawa postępowań.

X. Postanowienia końcowe

Sprzedawca, w wypadku, gdy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie e-sklepu PolChron w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty oraz wprowadzania nowych towarów. Zmiany cen, parametrów, warunków dostaw itp. nie dotyczą zamówień złożonych.

Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, a w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

Strony mogą dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem, w postępowaniu mediacyjnym lub przed wspólnie ustalonym przez strony sądem polubownym.

Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Sklep Internetowy; PolChron; ul. Henryka Wieniawskiego 39/27, 68-200 Żary; mail: kontakt@polchron.pl , telefon:728844824) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Sprzedający nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 Załącznik 1

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

                                                                                                                                                               Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko
Adres konsumenta

                                                                                                                                       PolChron Sp.Zo.o.

 

 

                                         OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
                                                                   LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 

Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej w dniu .................. umowy dotyczącej zakupu .................................................................................................................................., doręczonego w dniu .....................

 

 

 

                                                                                 Imię i nazwisko konsumenta (-ów)  ................................ [odręczny podpis]